100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
Sashiko Thread
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.
Olympus

Sashiko Thread

Regular price $2.00 $0.00 Unit price per
100% Cotton, Olympus Sashiko thread, 22 yd skein.

Share this Product